Upon Agreement Po Polsku

If the repair has been tolerated as part of a service contract, see point 2.7. In the end, the baseball players and the owners went smart and got a no-strike contract. With this week`s employment contract, the city employed about two-thirds of its workforce under contract contracts. Members of the House of Representatives said they felt an agreement was close. But what if you choose someone and you can`t make a deal with them? These stations – all 156 of them – have contracts to purchase programming from the national network. “We wanted to give everyone more time to come to an agreement.” The Giants do not confirm any contracts until the contracts have been signed. Schools have not been able to agree to play again. However, the Capitals were unable to secure a contract agreement with him, so he was reinstated in 2003. But on January 11, when more than half of the regular season seemed to have been lost, a contract agreement was reached. October 2009, after missing the first four games of the regular season.

We had a more or less immediate agreement. The sector now needs contractual agreements with European companies and attracting foreign investment. Q. As there was no new contract, the old one was renewed? An agreement was reached in early 2008 for a second season. But they have done nothing for more than three months to get a new agreement. In early fall, both the City and the Union expressed optimism about a contract agreement. He was the first Tampa draft pick to sign a contract with the club. According to some, he did not keep his part of the agreement.

Given that hotel management and unions have so far differed on several issues, the two parties should not quickly reach a contract agreement. The Times entered into contracts with the 12 unions until the end of the century. Is there a contract for accommodation, personal care, health care and assistance? Z umowé tego tygodnia pracy, miasto spowodowa`o dwie trzecie swojej siéy roboczej pod umowami. “Gdybym zrobié to, nie by`oby umowy” powiedzia. Te stacje – wszystko 156 z nich – miea umowy kupié programowanie od krajowej sieci. Zgoda nowego kontraktu zostaa osi-gniéta, i robotnicy wrécili do swoich prac Feb. W koécu doszeddo do umowy 7 pasedziernika, 2009, opuszczenie pierwszych czterech meczéw staéej pory roku. Byé pierwszym projektem wybieraa przez Tampa dotrzeé do umowy z klubem. Przemys é teraz polega na umowy z europejskimi firmami i przynoszenie inwestycji zagranicznej.

W koécu, baseballiéci i w`aciciele zrobili bysré rzecz, dochodzéc do umowy bez strajku. Umowa jest dost-pna obejmowaé miejsca, opieka osobista, ochrona zdrowia, i obs`uga techniczna? Uwaga: s`wka z tej listy sewek s`dost`pne jedynie w tej przegl`darce. Po przeniesieniu ich do Trenera s`ownictwa b`d`dsost-pne wszédzie. Strajk trwaa przez dwa tygodnie i spowodowaé niepewné umow. Zwizek zawodowy pracownikéw naftowy dotara do umw z wszystkimi wa`nymi sp`kami naftowymi. Przypuszczam, ée masz typow é umowé dla takiego wykorzystania ambasady? “W jaki sposéb przeniea t`umaczenia do Trenera s`ownictwa? Daily News ostatnio dotara do umowy z kluczowym zwizkiem zawodowym. Wczesny w upadku, zaréwno miasto jak i zwiézek zawodowy wyraziéy optymizm o dochodzeniu do umowy. Jednaké, Kapitay nie byéy w stanie dotrzeé do umowy z nim wiéc zostaé odoéony do projektu w 2003.